2-Day Phrae : Around Phrae – Muang Long

1,190.00 ฿ incl. Vat

2-Day Phrae : Around Phrae – Muang Long

1,190.00 ฿ incl. Vat

Category:

Description

Validity: Until 31 December 2020

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ  

วันแรก

แพร่

6.30 น.     รับที่สถานีรถไฟเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

7.00 น.

ถึงโรงแรมที่พัก ฝากสัมภาระ เดินเที่ยวตลาดสดเทศบาลเมืองแพร่ ทำบุญใส่บาตร ทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย

08.30 น.

ออกเดินทางสู่อำเภอลอง

09.20 น.

สถานีรถไฟบ้านปิน สถานีรถไฟประจำตำบลบ้านปิน อำเภอลอง อยู่ในเส้นทางรถไฟสายเหนือ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 6 ปี พ.ศ. 2457 สถานีรถไฟแห่งแรกของประเทศไทยที่สร้างด้วยสไตล์ สไตล์ “ทิมเบอร์ เฟรมเฮ้าส์” (Timber Farmhouse) แบบบาวาเรียน นิยมสร้างในแคว้นบาวารเรียนของเยอรมัน อาคารสองชั้น ตัวตึกประดับด้วยไม้ หลังคาจั่วและปั้นหยา ประตูหน้าต่างเป็นบานลูกฟักไม้ เหนือบานประตูหน้าต่างและหน้าช่องจำหน่ายตั๋วประดับด้วยไม้ฉลุลายพรรณพฤกษา

09.50 น.

ร้านกาแฟแห่ระเบิด

10.30 น.

พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ ริเริ่มโดยนายโกมล พานิชพันธ์ นักสะสมผ้าโบราณชาวอำเภอลอง โดยนายโกมลได้สะสมผ้าโบราณชนิดต่างๆของ “เมืองลอง” และผ้าโบราณของชุมชนต่างๆ ใกล้เคียง จนกระทั่งร่วมมือกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแพร่

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ขนมเส้นน้ำพริกน้ำย้อย ร้านบ้านแม่ลาน

12.30 น.

วัดศรีดอนคำ วัดพระธาตุศรีดอนคำ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดห้วยอ้อ เป็นพระธาตุเก่าแก่ขนาดใหญ่ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1078 คราวพระนางจามเทวีเสด็จจากเมืองละโว้ไปเมืองหริภุญชัย พระธาตุแห่งนี้ได้รับการบูรณะหลายครั้ง ปัจจุบันมีฐานเป็นปูน ส่วนบนประดับด้วยแผ่นโลหะสีทอง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวบรวมตำนานพระพุทธรูป และมีพระพุทธรูปศิลปะพม่า ที่ทำจากไม้เรียกว่า “พระเจ้าพร้าโต้”

14.00 น.

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี หรือ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีสามัคคีธรรม เป็นวัดสร้างขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2520 ตั้งอยู่บนถนนสายแพร่-ลำปาง ช่วงอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ มีจุดเด่นคือเป็นวัดที่รวบรวมศิลปกรรมล้านนาประยุกต์ที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง ภาพจิตรกรรม บนฝาผนังระเบียงคตเป็นเรื่องราวของชาดกพื้นบ้านและภาพพุทธประวัติ ในวัดมีเจดีย์ทรงล้านนากว่า 30 องค์

15.00 น.

ป่าปลูกแห่งแรก สวนป่าสักปลูกแห่งแรกในประเทศไทย จังหวัดแพร่เมืองแห่งไม้สัก ปี 2453 กรมป่าไม้ได้เลือกบ้านแม่พวกพื้นที่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟแม่พวก อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ปลูกต้นสักทั้งหมด 133 ไร่ จำนวน 1,779 ต้น ที่แห่งนี้จึงเป็น “ป่าปลูกแห่งแรกของประเทศไทย” ร่วมกิจกรรมบวชป่าสักกับชุมชนบ้านแม่พวก

16.30 น.

วัดสูงเม่น วัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดแพร่มีอายุ ไม่น้อยกว่า 300 ปี ในคัมภีร์ธรรม ปรากฏชื่อวัดว่า “วัดสุ่งเม้นแก้วกว้าง” เคยมีพื้นที่กว้างขวาง อดีตเป็นเมืองหน้าด่านของเมืองแพร่ ชื่อ เมืองมานด่านใต้ ปรากฎชื่อในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เจ้าเมือง เจ้าผู้ครองนคร เจ้าราชวงค์ต่าง ๆ ทั้งใน ล้านนา และ ล้านช้าง ต่างเคยมานมัสการคัมภีร์ธรรมพระไตรปิฎก ณ วัดสูงเม่น ชมพิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานฯ จัดแสดงความเป็นมาคัมภีร์ใบลานครูบามหาเถร สถานที่เก็บรวบรวมคัมภีร์ใบลานล้านนาที่มากที่สุดในโลก และได้การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกความทรงจำส่วนท้องถิ่น โดยยูเนสโก แห่งเดียวในภาคเหนือ ร่วมกิจกรรม “เวียนธัมม์ และห่อคัมภีร์ใบลานประจำวันเกิดเสริมบารมี”

17.30 น.

คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมืองแพร่ รูปแบบสถาปัตยกรรมขนมปัง ขิง ซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 5 สร้างปี พ.ศ.2435 โดยเจ้าหลวงพิริยะเทพวงศ์ เจ้าผู้ครองนคร แพร่องค์สุดท้าย โดยช่างฝีมือชาวจีนจากกรุงเทพ เป็นอาคาร 2 ชั้น มีความสง่างาม ประดับด้วยไม้ แกะฉลุสลักลวดลายอย่างประณีตสวยงาม ภายในอาคารมีความโอ่โถง หรูหรา มีประตูหน้าต่าง ทั้งหมด 72 บาน โดยประตูแต่ละบานจะมีชื่อเรียกที่ไม่เหมือนกัน นิยมตั้งชื่อให้เป็นสิริมงคลดังเช่น ประตูตองคำใต้

คุ้มวิชัยราชา อาคารไม้เก่าแก่ รูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนขนมปังขิง อยู่คู่เมืองแพร่มายาวนาน สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. 2441 แต่เดิมนั้นคุ้มวิชัยราชา เป็นที่อยู่อาศัยของ เจ้าหนานขัติ แสนศิริพันธุ์ เสนาฝ่ายคลังในสมัยเจ้าพิริยเทพวงษ์ เจ้าผู้ครองนครแพร่องค์สุดท้าย เป็นราชบุตรในเจ้าแสนเสมอใจ ซึ่งเป็นเครือญาติเจ้าหลวงเทพวงศ์ และเป็นต้นราชสกุล แสนศิริพันธุ์

18.30 น.

กลับสู่ที่พัก

วันที่ 2

แพร่-เดินทางกลับ

อาหารเช้าที่โรงแรมที่พีก ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

แนะนำรถรางนำเที่ยวเมืองเก่าแพร่ฟรี รอบ 10.00. น. หรือ 14.00 น. เริ่มที่คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่

11.00 น.

Check out โรงแรมที่พัก

อัตราค่าบริการนี้รวม

  • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน, มีเครื่องปรับอากาศ และห้องน้ำส่วนตัว
  • ค่าอาหารเช้า และ กลางวัน
  • รถบริการนำเที่ยวตามโปรแกรม และ คนนำเที่ยว ลักษณะเดินทางร่วมกับท่านอื่น (JoinIn Tour)
  • ค่าธรรมเนียมและค่าเยี่ยมชม สถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม
  • ประกันอุบัติเหตุ*ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่า Vat7%

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  • ไม่รวมค่าเดินทางขาเข้า-ออก จังหวัดแพร่ และกิจกรรมต่าง

ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากรายการที่ระบุ